Rozwód ujęty jest w przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego jako formalnoprawne unieważnienie małżeństwa, dokonywane poprzez orzeczenie sędziego. Sędzia orzeka rozwód w przypadku trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zależności fizyczne, duchowe i materialne pomiędzy małżonkami, które ulegają całkowitemu wygaśnięciu są podstawą wnioskowania o rozwód. Sąd może przychylić się do żądania jednego lub obojga małżonków, jednak zdarzają się sytuacje, w których sąd nie orzeka rozwodu. Jak przygotować się do rozwodu, aby sprawa rozwodowa przebiegła bez zakłóceń i zakończyła się orzeczeniem o rozwodzie?

Kto i gdzie powinien złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa powód, czyli małżonek, wnioskujący o orzeczenie rozwodu we właściwym wydziale Sądu Okręgowego. Pozew rozwodowy powinien mieć formę papierową i zostać złożony osobiście w biurze podawczym sądu lub drogą listową (za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru). Do pozwu dołącza się załączniki w postaci oświadczenia o ilości, płci oraz wieku małoletnich dzieci z małżeństwa, oświadczenie o sytuacji finansowej małżonków oraz dowód opłaty. Pozew o rozwód, wypełniony prawidłowo oraz zawierający komplet potrzebnych załączników, przyjęty w Sądzie Okręgowym otwiera przewód sądowy. Dokumentację należy kierować do sądu, właściwego terytorialnie ostatniemu, wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków, jeżeli co najmniej jedno z nich w dalszym ciągu zamieszkuje pod wskazanym adresem. W przeciwnym razie, w budynku sądu, właściwego terytorialnie aktualnemu miejscu zamieszkania pozwanego.

Obecność na rozprawie rozwodowej, a szansa na orzeczenie rozwodu

Obecność na pierwszej rozprawie rozwodowej jest konieczna, a niestawienie się jednej ze stron powoduje wstrzymanie przewodu sądowego. Postępowanie ulega zawieszeniu na okres co najmniej trzech miesięcy. Obecność podczas rozpraw sądowych jest niezbędna, jeżeli małżonkom zależy na uzyskaniu orzeczenia o rozwodzie bez zwłoki czasowej. Pozew o rozwód powinien uwzględniać określenie winy. Można wnioskować o rozwód z winy jednego ze współmałżonków, obydwu stron lub bez orzekania o winie. Poza obecnością na rozprawie, brak orzekania o winie ma istotny wpływ na orzeczenie rozwodu. Zmiany kwalifikacji pozwu można dokonać do chwili uprawomocnienia się decyzji rozwodowej. Najłatwiej o rozwód bez orzekania o winie małżonków, jednak w takiej sprawie najtrudniej o roszczenie dóbr z majątku wspólnego lub alimentów.

Kiedy sąd odmówi wydania orzeczenia o rozwodzie?

Jeżeli w małżeństwie są małoletni zstępni (wspólne dzieci małżonków), sąd przy orzekaniu rozwodu przede wszystkim kieruje się ich dobrem. Priorytet ten jest szczególnie uwzględniany i stanowi główne kryterium decyzji rozwodowej. Jeżeli pozew o rozwód złożony jest przez małżonka winnego rozpadu małżeństwa, natomiast drugie z małżonków nie zgadza się na rozwód, sąd prawdopodobnie odmówi pozytywnej decyzji rozwodowej. Jeżeli rozwód wpłynąłby destrukcyjnie na dzieci lub pozytywną sytuację społeczną, sąd może odmówić wydania orzeczenia o rozwodzie. Postanowienie sądu nabiera mocy prawnej po uprawomocnieniu. Po upływie vacatio legis postanowienie o rozwodzie wchodzi w życie, a dotychczasowi małżonkowie mogą w świetle prawa wkroczyć w nowy, formalny związek.

Artykuł powstał we współpracy z kancelariasprawyrodzinne.pl

Dodaj komentarz